آيا نماز و روزه بر زن مستحاضه واجب است؟

آيا نماز و روزه بر زن مستحاضه واجب است؟

هر چه بر زن پاك از خون واجب است، بر زن مستحاضه هم واجب است و اعمالش صحيح مي‏باشد چه نماز باشد چه روزه و حج و چه غير اينها، علاوه بر اينكه مي‏تواند داخل مسجد شود و نزديكي داشته باشد و... .