به دليل ناآگاهي به مساله، غسل جمعه را بعد از زوال به قصد مستحب بودن انجام مي‏دادم نه به نيت قربت مطلق، آيا نماز وغسل من صحيح است؟

به دليل ناآگاهي به مساله، غسل جمعه را بعد از زوال به قصد مستحب بودن انجام مي‏دادم نه به نيت قربت مطلق، آيا نماز وغسل من صحيح است؟

غسل و نماز صحيح است.