من عادت کردم که غسل جمعه را انجام دهم؛ آيا جايز است در ايام حيض به عنوان نوعي از طهارت غسل جمعه را انجام دهم؟

من عادت کردم که غسل جمعه را انجام دهم؛ آيا جايز است در ايام حيض به عنوان نوعي از طهارت غسل جمعه را انجام دهم؟

با وجود حدث حيض با غسل جمعه براي شما طهارت محقق نمي شود؛ لکن غسل شما صحيح است وبخاطر آن ثواب خواهيد برد.