آيا غسل هايي که مستحبي بودن آنها ثابت نشده شخص را از وضو بي نياز مي‏کند؟

آيا غسل هايي که مستحبي بودن آنها ثابت نشده شخص را از وضو بي نياز مي‏کند؟

غسلهاي مستحبي شخص را از وضو بي نياز نمي‏کند، مگر غسلهاي مستحبي که استحباب آنها به دليل خاص ومعتبر، ثابت شده مانند غسل جمعه، احرام، عيد، زيارت از نزديک وغير اينها، که شخص را از وضو بي نياز مي‏کند.