آيا غسل به نيت قربه الي الله شخص را از وضو بي نياز مي‏کند؟

آيا غسل به نيت قربه الي الله شخص را از وضو بي نياز مي‏کند؟

بايد وضو بگيرد.