آيا غسل براي زيارت امام حسين عليه السلام مستحب است؟

آيا غسل براي زيارت امام حسين عليه السلام مستحب است؟

اگر زيارت از نزديک باشد، غسل مستحب است.