آيا پاک بودن جسم، قبل ازغسل، جزء شرايط غسل است؟

آيا پاک بودن جسم، قبل ازغسل، جزء شرايط غسل است؟

جزء شرايط غسل نيست. وهيمن که پاکي با غسل حاصل شود کافي است.