کسي که غسل جنابت انجام داده سپس مقداري مني روي بدنش ببيند آيا غسلش صحيح است؟

کسي که غسل جنابت انجام داده سپس مقداري مني روي بدنش ببيند آيا غسلش صحيح است؟

واجب نيست دوباره غسل را انجام دهد، بلکه کافي است که نجاست را برطرف و محل را تطهير کند، سپس به نيت غسل جنابت بر آن قسمت آب بريزد، البته اگر نجاست در سر و گردن نباشد.