آيا واجب است قبل از غسل، بدن را تميز کنيم يا آن‎را تا بعد از غسل به تأخير بيندازيم؟

آيا واجب است قبل از غسل، بدن را تميز کنيم يا آن‎را تا بعد از غسل به تأخير بيندازيم؟

فرقي بين اين دو نيست، اگر چه نظافت بدن قبل از غسل بهتر است.