آيا شستن موها با صابون قبل از غسل جنابت يا حيض واجب است؟

آيا شستن موها با صابون قبل از غسل جنابت يا حيض واجب است؟

اين کار واجب نيست و از شرايط غسل نمي‏باشد و شستن موها با آب کافي است. اگر چه شستن با صابون ضرري به غسل واجب نمي‏رساند.