آيا موالات در غسل واجب

آيا موالات در غسل واجب است، مثل اينکه انسان غسل سر و گردن را انجام دهد سپس قبل از اتمام غسل مشغول کارهاي ديگري مثل شستن بدن با صابون شود. آيا دراين حالت غسل صحيح است؟

موالات در غسل واجب نيست. و به صورت گفته شده، غسل صحيح است واشکالي ندارد .