آيا جايز است در سرويس بهداشتي مساجد غسل جنابت انجام داد؟

آيا جايز است در سرويس بهداشتي مساجد غسل جنابت انجام داد؟

اگر آب مسجد فقط براي وضو وقف شده باشد، جايز نيست با آن غسل کرد؛ در غير اين صورت اشکالي ندارد.