آيا غسل جنابتي که در منزل دوستم بدون اطلاع او انجام دادم، صحيح است؟

آيا غسل جنابتي که در منزل دوستم بدون اطلاع او انجام دادم، صحيح است؟

با اطمينان به رضايت او غسل شما صحيح است.