آيا مي‏شود چند غسل را يک‏جا انجام داد؟

آيا مي‏شود چند غسل را يک‏جا انجام داد؟

در کل، غسل‏ها را چه واجب و چه مستحب مي‏توان يک‏جا انجام داد. بنابراين کسي که غسل جنابت در روز جمعه بر او واجب شده است، مي‏تواند دوغسل را با يک نيت انجام دهد. به اينکه نيت کند غسل جنابت و جمعه را قربة الي الله همچنين زني که غسل حيض و جنابت در روز جمعه بر او واجب مي‏شود، مي‏تواند هر سه را با يک نيت انجام دهد.