اگر دو غسل يا بيشتر بر شخصي واجب شود آيا ممکن است به يک غسل اکتفا کند؟ و نيت او چگونه بايد باشد؟

اگر دو غسل يا بيشتر بر شخصي واجب شود آيا ممکن است به يک غسل اکتفا کند؟ و نيت او چگونه بايد باشد؟

يک غسل به نيت يکي از آنها کافي است و همچنين مي‏تواند نيت همه را بکند به اين صورت که بگويد غسل جنابت و جمعه (به عنوان مثال) را انجام مي‏دهم قربة الي الله. واين غسل کافي است و به جاي همة غسلها به حساب مي‏آيد.