شخصي فراموش کرده که دچار حدث اکبر است وبا اين حالت غسل جمعه را انجام داده است. آيا اين حدث با غسل جمعه برطرف مي‏شود؟

شخصي فراموش کرده که دچار حدث اکبر است وبا اين حالت غسل جمعه را انجام داده است. آيا اين حدث با غسل جمعه برطرف مي‏شود؟

انجام غسل به نيت غسل جمعه شخص را از غسل جنابت بي‏نياز مي‏کند.