حکم کسي که فراموش کرده در هنگام غسل نيت را به زبان آورد، چيست؟

حکم کسي که فراموش کرده در هنگام غسل نيت را به زبان آورد، چيست؟

غسلش صحيح است و به زبان آوردن نيت، جزء شرايط غسل نيست. بلکه نيت، قصد بر انجام عمل است که امري قلبي مي‏باشد ونياز به گفتن ندارد.