حکم کسي که براي انجام غسل جنابت به حمام مي‏رود اما گفتن نيت را فراموش مي‏کند چيست؟

حکم کسي که براي انجام غسل جنابت به حمام مي‏رود اما گفتن نيت را فراموش مي‏کند چيست؟

غسلش صحيح است.