اگر کسي که غسل جنابت براو واجب است به حمام برود بدون اينکه قصد قربت داشته باشد ويا نيت غسل کند؛ بلکه به جهت تميزي و خنک شدن

اگر کسي که غسل جنابت براو واجب است به حمام برود بدون اينکه قصد قربت داشته باشد ويا نيت غسل کند؛ بلکه به جهت تميزي و خنک شدن، حمام برود. آيا اين شستشو او را از غسل بي نياز مي‏کند؟ با توجه به اينکه آن شخص در هنگام شستشو و نظافت دقيقا به همان کيفيت شرعي غسل عمل کرده است.

حمام کردن او را از غسل بي نياز نمي‏کند، زيرا غسل عبادتي است که نياز به نيت دارد.