براي اينکه غسل جنابت يا غير آن شخص را از وضو بي نياز کند، آيا بايد در غسل نيت بدل از وضوکرد؟

براي اينکه غسل جنابت يا غير آن شخص را از وضو بي نياز کند، آيا بايد در غسل نيت بدل از وضوکرد؟

واجب نيست؛ بلکه نيت غسل جنابت يا غير آن، از غسلهاي واجب و مستحب کافيست، و شخص را از وضو بي نياز مي‏کند.