سهوا به جاي حيض، به نيت جنابت غسل انجام دادم و تا بعد از خواندن نماز عصر و مغرب وعشاء متوجه اين موضوع نشدم. حکم اين مسأله چيست؟

سهوا به جاي حيض، به نيت جنابت غسل انجام دادم و تا بعد از خواندن نماز عصر و مغرب وعشاء متوجه اين موضوع نشدم. حکم اين مسأله چيست؟

تا وقتي که غرض غسل حيض بوده و در گفتن نيت اشتباه کرده‏ايد وقصد قلبي غسل، از حدث اکبري که در آن هستيد بوده، غسل شما صحيح است. بنابراين نمازتان هم صحيح مي‏باشد.