شخصي پس از انجام غسل و خواندن نماز، چيزي بر بدنش ديد که مانع رسيدن آب به بدن مي‏شود. آيا نمازش صحيح است؟

شخصي پس از انجام غسل و خواندن نماز، چيزي بر بدنش ديد که مانع رسيدن آب به بدن مي‏شود. آيا نمازش صحيح است؟

وجود مانع در اعضاء، غسل را باطل مي‏کند، بنابراين پس از اصلاح غسل بايد نماز را دوباره بخواند؛ و براي اصلاح غسل کافي است که مانع را بر طرف کند و محل را به نيت غسل جنابت بشويد. اگر مانع در سر و گردن بود پس از شستن محل، بايد غسل دو طرف بدن را دوباره انجام دهد تا ترتيب در غسل، حفظ شود، اما اگر مانع در جاهاي ديگر بدنش بود فقط بايد محلي را که در آن مانع بوده غسل دهد.