پس از غسل، مانعي روي دست راستم ديدم، حکم غسلم چيست؟

پس از غسل، مانعي روي دست راستم ديدم، حکم غسلم چيست؟

مانع را برطرف کرده و محل را دوباره به نيت غسل بشوييد و واجب نيست غسل را دوباره انجام دهيد، زيرا در افعال غسل، موالات لازم نيست و رعايت ترتيب بين طرف راست و چپ بدن هم واجب نيست.