اگر چند روز پس از غسل مانعي را در اعضاء بدن ببينم، آيا بايد غسل و نمازها را دوباره انجام دهيم؟

اگر چند روز پس از غسل مانعي را در اعضاء بدن ببينم، آيا بايد غسل و نمازها را دوباره انجام دهيم؟

اگر مانع، جزئي باشد يا امکان نفوذ آب در آن باشد غسل يا وضو صحيح است، در غير اين صورت بايد غسل يا وضو و نمازهايي که با آنها خوانده شده دوباره انجام شود.