اگر بقاياي روغن روي مو بماند، آيا غسل جنابت باطل مي‏شود؟

اگر بقاياي روغن روي مو بماند، آيا غسل جنابت باطل مي‏شود؟

بودن روغن ضرري به صحت غسل نمي‏زند؛ به‎خصوص اگر از نوعي باشد که برطرف کردن آن مشکل است.