دو روز پس از غسل حيض متوجه شدم تکه هاي بسيار کوچکي از لاک روي بعضي از ناخنهايم وجود دارد. آيا بايد غسل ونمازهايم را دوباره انجام دهم؟

دو روز پس از غسل حيض متوجه شدم تکه هاي بسيار کوچکي از لاک روي بعضي از ناخنهايم وجود دارد. آيا بايد غسل ونمازهايم را دوباره انجام دهم؟

در مثل اين فرض، مانع به حساب نمي‏آيد. بنابراين غسل ونماز صحيح است.