روي کمرم چسب درمان کمر درد قرار مي‏دهم. پس از برداشتنش تکه‏هاي کوچکي از چسب روي کمرم باقي مي‏ماند. آيا غسل جنابت با وجود آنها صحيح است؟

روي کمرم چسب درمان کمر درد قرار مي‏دهم. پس از برداشتنش تکه‏هاي کوچکي از چسب روي کمرم باقي مي‏ماند. آيا غسل جنابت با وجود آنها صحيح است؟

غسل با وجود بقاياي چسب، که بخاطر ناچيز بودن به آنها اعتنا نمي‏شود، صحيح است؛ به‎خصوص اگر برطرف کردن آنها سخت باشد.