نوعي وسيله ضد بارداري، مثل چسب وجود دارد که بر بازو يا ران، قرار مي‏دهند و حسابش مثل قرص ضد باردا

نوعي وسيله ضد بارداري، مثل چسب وجود دارد که بر بازو يا ران، قرار مي‏دهند و حسابش مثل قرص ضد بارداري است، يعني فقط در ايام عادت ماهانه تقريبا هر سه هفته يکبار، مي‏شود آن‎را برداشت. آيا اين وسيله مانعي براي غسل واجب يا مستحب به حساب مي‏آيد؟

براي اينکه وضو يا غسل صحيح باشد بايد آنها را برداشت. زيرا مانع رسيدن آب به پوست مي‏شود و الان وسايل ديگري براي جلوگيري از بارداري وجود دارد. البته اگر وسايل ديگر براي ايشان ضرر دارد به خصوص در هنگام ضرورت، جايز است از اين وسيله استفاده کند. ودر صورت استفاده بايد با آن معامله جبيره کند و در هنگام وضو يا غسل، بر آن دست بکشد.