آيا حرام است که دخ

آيا حرام است که دختران از موي مصنوعي استفاده کنند و آن مويي است که به وسيله قطعه‏اي فلزي به موهاي اصلي متصل مي‏شود؛ وآيا اين مو به صحت غسل يا وضو ضرر مي‏رساند؟

اين کار في نفسه حرام نيست و ضرري به صحت غسل نمي‏رساند، البته در هنگام وضو، مسح آن کافي نيست و بايد مسح بر موي اصلي باشد.