حکم ترکهايي که در پا وجود دارد و رنگش بخاطر راه رفتن سياه شده ومعلوم نيست جرم است يا رنگ، چيست؟

حکم ترکهايي که در پا وجود دارد و رنگش بخاطر راه رفتن سياه شده ومعلوم نيست جرم است يا رنگ، چيست؟

اينها مانع به حساب نمي‏آيد و ضرري به صحت غسل نمي رساند.