کسي که غسل کند ولي فراموش کند آب را داخل بيني‏اش برساند، آيا بايد دوباره غسلش را انجام دهد؟

کسي که غسل کند ولي فراموش کند آب را داخل بيني‏اش برساند، آيا بايد دوباره غسلش را انجام دهد؟

غسل باطل نمي‏شود؛ زيرا شستن داخل بيني در غسل واجب نيست.