چگونه مي‏توان غسل جنابت وحيض را به صورت صحيح انجام داد؟

چگونه مي‏توان غسل جنابت وحيض را به صورت صحيح انجام داد؟

همة غسلها چه واجب و چه مستحب، به يک صورت انجام مي‏شود و اختلافي در چگونگي انجام آنها نيست. به اين صورت که:

اول نيت: به اين صورت که، نيت مي‏کنيم که غسل را قربة الي الله انجام دهيم. وگفتن نيت، شرط نيست بلکه حضور قلبي و قصد انجام غسل قربة الي الله کافيست و ضرورتي براي تعيين نوع غسلي که انجام مي‏دهيم وجود ندارد که مثلا غسل حيض است يا جنابت، بلکه کافيست که در ذهن بگويي (غسل مي‏کنم قربة الي الله). اگر چه بهتر است علت يا علل غسل ذکر شود.

دوم: يک مرتبه شستن سر وگردن و موهاي موجود درآن است. وآن به قرار دادن سر وگردن زير دوش يا ريختن آب بر آن با آفتابه است وضرورتي براي دست کشيدن وجود ندارد.

سوم: يک مرتبه شستن ما بقي بدن. يعني طرف راست و چپ باهم، يا جداگانه از حدود گردن تا آخر پا. دراين قسمت هم دست کشيدن لازم نيست. همچنين لازم نيست از بالا يعني از دو کتف شروع کنيم، بلکه از هر جايي که شروع شود صحيح است زيرا مهم شستن دو طرف بدن است به هر صورتي که مي‏توانيم. همچنين واجب نيست که اول طرف راست را بشوييم اگر چه اين کار بهتر است. پس از شستن دو طرف بدن، غسل تمام مي‏شود.

در اين قسمت نکاتي وجود دارد که بيان‏اش ضروري است:

1- واجب است مکلف در هنگام غسل، قسمتهاي نجس روي عورت وغير آن‎را پاک کند و براي پاک کردن، کافيست به صورت مستمر بر روي آن قسمتها آب بريزد تا نجاست، از بين برود که در اين حالت، همزمان، هم موضع پاک مي‏شود وهم غسل جنابت محقق مي‏گردد.

2- بايد مواد آرايشي و يا مواد شبيه آنها که حالت چسبنده دارند را از صورت وبدن برطرف کرد.

3- نظافت بدن با صابون قبل و يا بعد از غسل، مانعي براي غسل نيست. ولازم نيست بين آن وغسل فاصله خاصي قرار دهيم. همچنين لازم نيست قبل از غسل بدن را خشک کنيم .