غسل ارتماسي چگونه انجام مي‏شود؟

غسل ارتماسي چگونه انجام مي‏شود؟

غسل ارتماسي اين است که تمام بدن را يک دفعه آب فراگيرد، مثل وقتي که انسان خود را در آب دريا، رودخانه و يا استخر مي‏اندازد.