آيا در هنگام غسل، کشيدن دست بر بدن واجب است؟

آيا در هنگام غسل، کشيدن دست بر بدن واجب است؟

واجب نيست، وليکن جايز است وضرري به صحت غسل نمي‏رساند. نکته اساسي در غسل، رساندن آب به همه جاي بدن به هر نحو ممکن است.