آيا غسل، به اين شکل صحيح است که، اول: صورت را با صابون و

آيا غسل، به اين شکل صحيح است که، اول: صورت را با صابون و سپس با آب بشوييم و سپس اين کار را براي طرف راست انجام دهيم يعني اول باصابون و سپس با آب بشوييم و سپس براي طرف چپ بدن هم، همين کار را انجام دهيم؟

اين غسل صحيح است واشکالي ندارد.