با وجود تنگي وقت چگونه براي نماز صبح، غسل جنابت را انجام دهيم؟

با وجود تنگي وقت چگونه براي نماز صبح، غسل جنابت را انجام دهيم؟

اگر وقت براي غسل ونماز تنگ بود بايد تيمم بدل از غسل انجام داد، تا نماز در وقتش خوانده شود.