در گوشهايم، التهاب مزمني وجود دارد که از آن رنج مي‏برم، پزشکان گفته‏اند ک

در گوشهايم، التهاب مزمني وجود دارد که از آن رنج مي‏برم، پزشکان گفته‏اند که در هنگام شنا گوشم را با ماده سيليکون بپوشانم و مواظب باشم که آب وارد گوشهايم نشود. حال آيا واجب است که در هنگام غسل جنابت آب به داخل گوش برسد؟

آب بايد به تمام قسمتهاي گوش که ديده مي‏شود، برسد که شامل قسمتهاي داخلي گوش هم مي‏شود. با وجود عدم امکان رساندن آب، کافي است که مانع گفته شده را با تري انگشتان مسح کرده ومعامله جبيره با آن بکنيد. تا وقتي که التهاب وجود دارد، غسل به اين صورت صحيح است.