آيا در غسل، صورت، جزئي از سر است و واجب است که آب به آن برسد؟

آيا در غسل، صورت، جزئي از سر است و واجب است که آب به آن برسد؟

صورت، جزء سر است و شستن آن در هنگام غسل سر واجب است.