اگر در هنگام غسل، طرف راست سر را با طرف راست بدن وطرف چپ سر را با طرف چپ بدن بشوييم، آيا اين غسل صحيح است؟

اگر در هنگام غسل، طرف راست سر را با طرف راست بدن وطرف چپ سر را با طرف چپ بدن بشوييم، آيا اين غسل صحيح است؟

اگر تمام سر درهنگام شستن طرف راست سر، شسته شود غسل صحيح است؛ گرچه مکلف نيت شستن تمام سر را نداشته باشد، در غير اين صورت غسل صحيح نيست.