خانمي زير دوش، غسل حيض انجام داده اما به خاطر ناآگاهي به مسأله، ترتيب بين سر و گردن و بقيه بدن را رعايت نکرده است؛ آيا غسل او صحيح است؟

خانمي زير دوش، غسل حيض انجام داده اما به خاطر ناآگاهي به مسأله، ترتيب بين سر و گردن و بقيه بدن را رعايت نکرده است؛ آيا غسل او صحيح است؟

اگر تمام بدن او شسته شده باشد، غسلش صحيح است و لو اينکه ترتيب رعايت نشده باشد.