آيا صحيح است که در غسل، آب را با دست بر داشته وسر را مسح کنيم بدون اينکه آب را بر سر بريزيم؟

آيا صحيح است که در غسل، آب را با دست بر داشته وسر را مسح کنيم بدون اينکه آب را بر سر بريزيم؟

معيار در صحت غسل، رسيدن آب به پوست به واسطة شستن و ريختن آب است. بنابراين اگر به برداشتن آب با دست و مسح سر با آن، شستن گفته نشود، غسل صحيح نيست.