کسي که روي دستش جبيره دارد، چگونه بايد غسل جنابت انجام دهد؟

کسي که روي دستش جبيره دارد، چگونه بايد غسل جنابت انجام دهد؟

همه بدنش به جزء قسمتي را که جبيره دارد، به صورت عادي مي‏شويد. سپس با دست آب برداشته وهمة قسمتي را که جبيره دارد مسح مي‏کند. و لازم نيست که جبيره زياد مرطوب گردد..