آيا عمل مستحبي وجود دارد که مکلف آن‎را در هنگام غسل جنابت وحيض انجام دهد؟

آيا عمل مستحبي وجود دارد که مکلف آن‎را در هنگام غسل جنابت وحيض انجام دهد؟

مستحب است که پس از سه مرتبه شستن دستها وذکر بسم الله الرحمن الرحيم، آب را مضمضه و استنشاق کنيم و در حديث وارد شده که مستحب است در هنگام طهارت از حدث، ذکر خدا را بگوييم و اين دعا را بخوانيم: (اللهم صل علي محمد و آله محمد، واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) و مانند اين اذكار، که در جاي خودش ذکر گرديده است.