اگر بدست آوردن ویزا به سوگند دروغ وابسته باشد یعنی شخص سوگند یاد کند که حج او حجة الاسلام است، آیا ادای چنین سوگندی جایز است؟

اگر بدست آوردن ویزا به سوگند دروغ وابسته باشد یعنی شخص سوگند یاد کند که حج او حجة الاسلام است، آیا ادای چنین سوگندی جایز است؟

اگر بدست آوردن ویزا به سوگند دروغ وابسته باشد یعنی شخص سوگند یاد کند که حج او حجة الاسلام است، آیا ادای چنین سوگندی جایز است؟