کسانی هستند که برای ویزای سفر حج بدون تشریفات اداری لازم، مبلغی را می گیرند و احتمال دارد که جای کسی دیگر باشد؛آ

کسانی هستند که برای ویزای سفر حج بدون تشریفات اداری لازم، مبلغی را می گیرند و احتمال دارد که جای کسی دیگر باشد؛آیا این کار جایز است؟ و آّیا برای کسی که جز از این طریق نمی تواند ویزا به دست آورد حج واجب است؟ و اگر کسی به این صورت حج به‎جا آورد حجش صحیح است؟

اگر این کار موجب ضرر زدن به دیگری باشد، جایز نیست. و شخصی که جز از این راه نمی تواند ویزا به دست آورد مستطیع نیست؛ اما اگر کسی آگاهانه این کار را کرد گناه ورزیده است ولی حجش صحیح است.