اگر شخصی بداند که جز از راه پس انداز در طول چندماه، نمی تواند از نظر مالی برای حج مستطیع گردد، آیا بر او واجب است که پس انداز کند یا خیر؟

اگر شخصی بداند که جز از راه پس انداز در طول چندماه، نمی تواند از نظر مالی برای حج مستطیع گردد، آیا بر او واجب است که پس انداز کند یا خیر؟

پس انداز در پرسش فوق واجب نیست، زیرا دستیابی به استطاعت واجب نیست.