مقدار مالی در اختیار دارم، آیا بر من واجب است که آن را تا فرا رسیدن وقت حج واجب و رفتن به حج نگه دارم؟

مقدار مالی در اختیار دارم، آیا بر من واجب است که آن را تا فرا رسیدن وقت حج واجب و رفتن به حج نگه دارم؟

اگر در تأمین هزینه های زندگی به این مبلغ نیاز نداری واجب است که آن را نگه داری.