آیا برای کسی که در ثبوت حج بر ذمه اش در گذشته شک کند، جایز است که قرض کند و برای ادای فریضه به حج برود؟

آیا برای کسی که در ثبوت حج بر ذمه اش در گذشته شک کند، جایز است که قرض کند و برای ادای فریضه به حج برود؟

با وجود شک در این که در گذشته حج بر ذمه وی تعلق گرفته است، قرض گرفتن و رفتن به حج واجب نیست. اما اگر یقین به ثبوت حج در گذشته داشته باشد و ادای آن را به تأخیر انداخته، واجب است که قرض بگیرد و به حج برود؛ در فرضی که برایش ممکن باشد.