اگر قرض گرفتن برای تمام هزینه حج یا پاره ای از آن برایم

اگر قرض گرفتن برای تمام هزینه حج یا پاره ای از آن برایم ممکن باشد، به گونه ای که پرداخت آن مشقت و حرجی نبوده و به معنای گسترش هزینه های زندگی عیال خویش باشد، آیا در این صورت من برای حج استطاعت دارم؟

صرف اینکه این کار برایت ممکن است تو را مستطیع نمی سازد. اما اگر قرض گرفتی و قدرت باز پرداخت آن را داشتی در این صورت این حج از حجة الاسلام مجزی است.