پدرم شهید شده است و مادرم پیر گردیده و چون استطاعت مالی نداشته است به حج نرفته است. و

پدرم شهید شده است و مادرم پیر گردیده و چون استطاعت مالی نداشته است به حج نرفته است. ولی برادرم توانایی دارد که او را برای ادای حج مساعدت کند؛ آیا بر وی این مساعدت واجب است تا مادرم به حج برود؟ و اگر این کار را نکند گناه کرده است؟

در صورتی که مادرت خودش استطاعت ندارد بر برادرت واجب نیست که این استطاعت را برای وی محقق کند. اما اگر برادرت به وی (هزینه سفر حج را) هدیه کند مادرت مستطیع خواهد شد و در برابر این بخشش، خداوند پاداش نیک به وی خواهد داد.